Regulament Concurs Facebook

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concurs facebook: "Castiga o mulineta Shimano JDM cu HardShop.ro"

Perioada Campaniei: 1 mai – 30 iunie 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei "Castiga o mulineta Shimano JDM cu HardShop.ro" (denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) este S.C. Hard Shop S.R.L,, cu sediul in Comuna Bujoreni, Rm. Valcea, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J38/345/2019, CUI 40702438.

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site https://www.HardShop.ro/regulament-concurs pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari să intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea au fost comunicate conform regulamentului.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 01.05.2024, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 30.06.2024, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia.

Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice, cu domiciliul în Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Participantul trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani inaintea de data inceperii Campaniei.

Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai Partenerului Campaniei, colaboratorii implicati si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI PREMII

Campania se desfasoara online, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro

Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.

Pentru a se inscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni

Campania se va desfasura in intervalul 1 mai - 30 iunie 2024.

Mecanism de participare

Pentru a fi inscris in tragerea la sorti din cadrul campaniei "Castiga o mulineta Shimano JDM cu HardShop.ro", Participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa inregistreze o comanda pe site-ul HardShop.ro de minim 200 ron.

Mai multe comenzi, inseamna mai multe sanse de castig.

Sa participe la concurs de pe un cont personal; nu se accepta participarea de pe conturile comerciale.

Premiile campaniei:

Va fi ales, prin metoda random.org, 1 castigator. La tragerea la sorti vor intra toti participantii care au indeplinit conditiile de mai sus.

Castigatorul va fi selectat in data de 15 iulie 2024, nu mai tarziu de ora 21:00.

Premiile consta in:

1 x MULINETA SHIMANO STRADIC JDM 2023 SERIES 2500SHG

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1 Acordarea premiilor

Premiile se acorda prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org dintre participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5.

Tragerea la sorti va fi efectuata pe 15 iulie 2024.

Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani.

Premiul va fi trimis castigatorului la adresa postala pe care o va comunica ulterior tragerii la sorti printr-o firma de curierat aleasa de Organizator.

6.2 Validarea castigatorilor

In urma tragerii la sorti electronice, va fi desemnat 1 castigator care va primi setul de produse prezentat in Sectiunea 5.

Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro la data de 15 iulie 2024, pana cel tarziu la ora 21:00.

In sensul revendicării premiului, castigatorul trebuie sa trimita un mesaj privat pe contul de Facebook al HardShop.ro cu numele complet si adresa pentru livrarea produselor in termen de maximum 72 de ore de la anuntul facut pe Facebook.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

7.1 Numele castigatorului validat si premiile castigate vor fi comunicate pe pagina de facebook HardShop.ro in termen de cel mult o zi lucratoare de la data validarii acestora.

7.2. Numele castigatorului si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

8.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

Comenzile inscrise in perioada Campaniei "Castiga o mulineta Shimano JDM cu HardShop.ro", sunt excluse din Campania “RETUR GRATUIT IN 30 DE ZILE”.

 

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa contact@hardshop.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa contact@hardshop.ro in termen de maximum 2 (doua) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campania existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Informații suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participanților, pe website, la adresa https://www.HardShop.ro/regulament-concurs-facebook.